Стандарти

оценител-на-недвижими-имотиДобрите практики в света се базират на следните стандартите за оценяване: Международни оценителски стандарти. Те са разработени от комитета по международни оценителски стандарти IVSC – International Valuation Standards Committee. Комитетът работи в сътрудничество със Световната банка и оценителски организации в повечето страни в света. Основната му цел е разпространението на международните оценителски стандарти и съгласуването им със националните оценителски стандарти на страните членки. Голямо внимание се отделя и на обвързването на оценителските стандарти с МСФО – международните стандарти за финансова отчетност. Европейски стандарти. Разработени са от TEGoVA. TEGoVA представлява интересите на 63 професионални организации от 34 страни. Освен за разработването и утвърждаването на стандарти и представляване интересите на своите членове, TEGoVA предоставя уникален канал за бизнес. От малки специализирани консултантски фирми до големи компании от частния сектор, членовете на TEGoVA представляват напречен разрез на професията. Европейски стандарти са изготвени от Питър Чампнес, със съдействието на редакционната колегия. Стандарти за бизнес оценка на Американското общество на оценителите. (ASA – American Society of Appraisers). Американското общество на оценителите е организация с нестопанска цел, която е международна организация на професионалните оценители, чиято мисия е да насърчава общественото доверие на членове си и да се стреми към спазване на най-високите нива на етични и професионални стандарти.